ขายตัว

ขายตัว
ขายตัว ขายบริการ ทางเพศ
เปิดบริสุทธิ์หญิงขายบริการ
พบหนุ่มไทยฮิตเปิดบริสุทธิ์หญิงขายบริการจากประเทศเพื่อนบ้าน
สำนัก ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เผยแพร่ผลการศึกษากลุ่มหญิงขายบริการทางเพศ จังหวัดอุดรธานี พบนักเที่ยวนิยมเปิดบริสุทธิ์หญิงขายบริการจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย หวั่นเป็นต้นเหตุทำให้เอดส์ระบาดเพิ่ม

นาง นิรมล ปัญสุวรรณ นักวิชาการสำนักระบาดวิทยา และคณะรายงานผลการศึกษาเรื่องการสอบสวนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มหญิง ขายบริการทางเพศ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นผลการศึกษาของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ว่า มีอัตราการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 50.6 สูงกว่าจังหวัดอื่นๆ โดยโรคที่พบสูงที่สุด คือ โรคหนองใน ร้อยละ 73.3 หนองในเทียม ร้อยละ 19.4 และซิฟิลิส ร้อยละ 5.8

รายงานการศึกษาระบุ ว่า ได้สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้หญิงที่เข้ามารับบริการในคลินิกกามโรค ทั้งที่มีสัญชาติไทย และสัญชาติลาว จำนวน 25 คน ผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีอาชีพขายบริการทางเพศ 22 คน และเป็นนักศึกษา 3 คน กลุ่มหญิงขายบริการทางเพศ สัญชาติลาว ทั้งหมดพักอาศัยกับเจ้าของสถานบริการ การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก กลุ่มหญิงขายบริการ อายุเฉลี่ย 16.15 ปี การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เนื่องจากการตัดสินใจมาเปิดบริสุทธิ์ 13 คน หรือร้อยละ 52 ได้ค่าตอบแทนสูงประมาณครั้งละ 5,000–20,000 บาท ส่วนอีก 12 ราย มีเพศสัมพันธ์ก่อนจะมาขายบริการ ส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนหรือคนรัก เหตุจูงใจในการมาประกอบอาชีพ เนื่องจากเห็นว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้สูง มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายได้ขั้นต่ำ 300 บาทต่อคืน สูงสุด 1,700 บาทต่อคืน

ส่วน ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้น หญิงขายบริการที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่จะรู้จักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บาง โรค เช่น โรคหนองใน เนื่องจากเคยมีอาการ และได้รับการรักษามาก่อนหน้านี้ แต่มักไม่รู้จักโรคเอดส์ ส่วนการให้ความรู้ของคลินิกกามโรค มักใช้ภาษาและการสื่อสารที่เข้าใจยาก ทำให้ไม่เข้าใจ ส่วนการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มหญิงขายบริการที่มาจาก ส.ป.ป.ลาว พบว่า กรณีเปิดบริสุทธิ์จะไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย เนื่องจากผู้มาใช้บริการไม่ต้องการใช้ เข้าใจว่า การเปิดบริสุทธิ์เด็กที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนไม่มีโอกาสติดโรคอยู่ แล้ว ส่วนการใช้ถุงยางอนามัยในการให้บริการครั้งอื่นๆ หญิงขายบริการ ยืนยันว่า ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง แต่เคยมีประสบการณ์ถุงยางแตก รั่ว หรือหลุด และแขกไม่ยอมเปลี่ยนถุงยางอนามัย

รายงานระบุว่า การเข้ามาประกอบอาชีพค้าบริการทางเพศในกลุ่มหญิงสาวที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งถือว่าเป็นการลักลอบเข้ามาประกอบอาชีพโดยผิดกฎหมาย ควรมีการประสานงานกับประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของหญิงขายบริการ เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดตามมา ในเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ และหาแนวทางเพื่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการเฝ้าระวังโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์ระดับจังหวัด ตั้งคลินิกกามโรค และให้ความรู้กับเจ้าของสถานบริการเรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การใช้ถุงยางอนามัย และการแนะนำให้หญิงขายบริการในสถานบริการมารับการตรวจรักษาโรคเป็นประจำทุก สัปดาห์ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันโรคที่เป็นภาษาลาว เพื่อนำไปใช้ในการให้สุขศึกษาแก่หญิงขายบริการทางเพศที่มาจาก ส.ป.ป.ลาว
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

ขายตัว
ขายตัว ขายบริการ ทางเพศ
เผยขายบริการทางเพศแอบแฝงเข้าถึงกลุ่ม นร.นศ.พบอายุน้อยสุดเริ่ม 13 ปี
กรุงเทพฯ 8 ก.ย.- เผยการแอบแฝงขายบริการทางเพศในปัจจุบันขยายตัวสู่กลุ่มต่าง ๆ ตั้งแต่ นร. นศ. ถึงวัยทำงาน พบอายุน้อยสุดเริ่มที่ 13 ปี แรงจูงใจมาจากปัญหาการเงิน ร้อยละ 60 มีรายได้เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป ระบุมือถือ อินเทอร์เน็ตทำให้การขายบริการขยายตัวเร็ว

สำนักงานคณะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สนับสนุนทำการศึกษาเชิงลึก เกี่ยวกับการแอบแฝงขายบริการทางเพศของกลุ่มต่าง ๆ พบว่า ร้อยละ 44.4 ของผู้ขายบริการทางเพศที่สำรวจเป็นนักเรียน นักศึกษา มีอายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มเข้าสู่วงการนี้คือ 16 ปี และผู้ที่มีอายุต่ำสุดเมื่อเริ่มขายบริการทางเพศ คือ 13 ปี แรงจูงใจให้ขายบริการทางเพศ ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัญหาการเงิน การเลียนแบบเพื่อนที่ขายบริการทางเพศแล้วมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น และความต้องการเงินจำนวนมากโดยไม่ต้องทำงานหนัก กว่าร้อยละ 60 ของผู้ที่ประกอบอาชีพแอบแฝงขายบริการทางเพศมีรายได้ประมาณเดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป ปัจจัยที่ทำให้การบริการทางเพศขยายตัวอย่างรวดเร็ว คือ การมีเอเย่นต์ หรือ นายหน้าขายบริการทางเพศจำนวนมาก การสื่อสารที่สามารถติดต่อได้อย่างสะดวกรวดเร็วทั้งทางโทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ต และการมีค่านิยมมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

อย่าง ไรก็ตาม แนวทางแก้ปัญหาแอบแฝงขายบริการทางเพศ ต้องดำเนินการในหลายส่วนควบคู่กันไป ได้แก่ พัฒนาสถาบันครอบครัว โดยมุ่งส่งเสริมผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจจิตวิทยาในการเลี้ยงดูวัย รุ่นอย่างถูกต้อง จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำผ่านทางสายด่วน และทางอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนขายบริการทางเพศ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยในการบ่มเพาะนิสัยสร้างจริยธรรม ควบคุมกำจัดสื่อสิ่งพิมพ์ที่ยั่วยุทางด้านเพศและแอบแฝงขายบริการ และพัฒนาด้านจิตใจของเด็กและเยาวชน และแก้ไขกฎหมายโดยเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดให้รุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะนายหน้า เจ้าของสถานประกอบการที่ค้าบริการแอบแฝง และผู้ซื้อบริการจากเด็กนักเรียนนักศึกษาอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมทั้งมาตรการลงโทษทางสังคม เช่น การให้ทำงานสาธารณประโยชน์.- สำนักข่าวไทย
ที่มา : สำนักข่าวไทย Mcot

ขายตัว ขายบริการ ทางเพศ
จาก กรณีที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวในเรื่อง นักศึกษาขายตัวอย่างครึกโครม และได้มีการปราบปรามโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานั้น แต่ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถจับกุมให้หมดได้ เพราะช่องทางที่ทำให้การขายเป็นไปอย่างสะดวกนั้นก็มีอยู่หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการลงโฆษณาเป็นเพื่อนเที่ยวในหนังสือพิมพ์กีฬา นิตยสารสำหรับคนเที่ยวกลางคืน การเข้าไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีการลงข้อมูลด้านนี้ การติดต่อผ่านเอเย่นต์และล่าสุดก็คือ การแชทผ่านทางอินเทอร์เน็ต

นักศึกษาชายที่เคยติดต่อซื้อบริการจากนักศึกษาสาว ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงขั้นตอนในการติดต่อขอซื้อบริการจากนักสึกษาสาว ว่า ตนเคยซื้อบริการจากนักศึกษาสาวทางอินเทอร์เน็ตเพียงครั้งเดียว ในตอนแรกฝ่ายหญิงจะพิมพ์มาว่า “ตอนนี้ไม่ว่าง ต้องไปกวาดบ้าน” ตนจึงตอบกลับไปอย่างไม่ตั้งใจว่า “แล้วมีที่โกยผงหรือยัง” ซึ่งบังเอิญเป็นรหัสที่ใช้กันอยู่ คู่สนทนาที่อ้างว่าเป็นนักศึกษาขายบริการก็เจรจาทางธุรกิจทันที อย่างเช่น 2,000 บาทตกลงหรือไม่ เจอกันที่ไหน

ส่วนกรณีที่มีการแบ่งเกรด แบ่งราคานักศึกษานั้น ผู้เคยซื้อบริการให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า มีการแบ่งเกรดอยู่จริง โดยจะดูความแน่นของหน้าอกเป็นเกณฑ์ ยิ่งเป็นคนที่ไม่เคยผ่านผู้ชายมาก่อนก็จะอยู่ในเกรดดีๆ ค่าตัวก็จะตกประมาณ 2,000-3,000 บาท ส่วนประกอบอื่นๆที่ใช้ในการแบ่งเกรดก็มีบ้าง อย่างเช่น รูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ หรือแม้กระทั่งสถาบันที่ศึกษาอยู่ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนจะค่าตังสูงกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐบาล
ที่มา กระทู้จากเน็ต

ขายตัว ขายบริการ วัยรุ่นแห่ขายตัว
วัยรุ่น 13 ปีเชียงใหม่แห่ขายตัว!!!
นาง เรณู ทวิชศรี หัวหน้าสารวัตรนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์ของกลุ่มวัยรุ่น นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ว่าขณะนี้ได้ตรวจพบว่ามีกลุ่มนักเรียนหญิงช่วงอายุ 13-14 ปี และกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ได้เรียนหนังสือในช่วงอายุเดียวกัน รวมกลุ่มกันขายบริการทางเพศมากขึ้น

สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้เรียนหนังสือ จะออกจากโรงเรียนเนื่องจากขาดเรียนบ่อย และมีปัญหาความประพฤติในโรงเรียน จนทางโรงเรียนต้องเชิญให้ออก กลุ่มนี้จะรวมกลุ่มกันเช่าหอพักในย่านต่างๆ กลางคืนออกเที่ยวเตร่ตามสถานบันเทิงต่างๆ ส่วนกลางวันจะนอนหลับ เมื่อกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้เอาแต่เที่ยวเตร่ทำให้เงินขาดมือ ประกอบกับต้องการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยตามยุคสมัย จึงทำให้พากันขายตัว ขณะที่กลุ่มที่ยังเรียนหนังสืออยู่จะใช้เวลาหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดขายตัว เพื่อหาเงินใช้ฟุ่มเฟือยเช่นกัน

หัวหน้าสารวัตรนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่อว่า แนวโน้มของกลุ่มวัยรุ่นที่ขายตัวในจังหวัดเชียงใหม่ มีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และที่น่าตกใจคือ เฉลี่ยอายุของวัยรุ่นหญิงที่ขายตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ในระยะ 3 ปีก่อนเฉลี่ยอายุของวัยรุ่นขายตัวเริ่มต้นที่ 16 ปี แต่ขณะนี้พบว่าเฉลี่ยอายุเริ่มต้นเหลือเพียง 13 ปีเท่านั้น

“ไม่นานมานี้ ได้พบกลุ่มวัยรุ่นเป็นหญิง 3 คน กะเทยอีก 1 คน รวมกันเช่าห้องพักในหอพักแห่งหนึ่งย่านสันติธรรม ใน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อขายตัวโดยเฉพาะ จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ามาดำเนินการ โดยได้ส่งตัวไปยังบ้านพิงใจ แต่กลุ่มนี้ก็หนีออกมาอีก“นางเรณู กล่าว

ทั้งนี้วิธีการในการขายตัวของกลุ่มวัย รุ่น พบว่าจะใช้วิธีติดต่อผ่านเอเย่นต์ที่มีทั้งเพื่อนนักเรียนด้วยกันและคน รู้จักภายนอก รวมถึงการหาลูกค้าในสถานบันเทิงที่เข้าไปเที่ยวในแต่ละคืน แต่ข้อมูลล่าสุดพบว่า กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มเซลล์แมนที่พักตามโรงแรมต่างๆ ราคาจะอยู่ที่ 1,000-1,500 บาทต่อครั้ง โดยคำศัพท์ที่ใช้พูดแทนการขายตัวที่กลุ่มวัยรุ่นกำลังฮิตพูดกันอยู่ในขณะนี้ คือ “ทิ้งขยะ” หากใครบอกว่าไปทิ้งขยะมาหมายความได้ว่าไปขายตัวมา

ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาได้ทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ตำรวจภูธรภาค 5 และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสุ่มตรวจตามหอพัก โรงแรมม่านรูดและสถานที่ต่างๆ ที่คาดว่าอาจเป็นแหล่งมั่วสุมและขายตัว แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การไม่ให้ความร่วมมือของผู้ประกอบการหอพักที่มักจะไม่อนุญาตให้เข้าตรวจสอบโดยเฉพาะในเวลากลางคืน
ที่มา หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ขายบริการ ขายตัว เก๋โสเภณีเอดส์
ฝา ผนัง เพดานห้อง และน้ำหนักกดทับบนเรือนร่างที่ไร้อาภรณ์สวม เป็นความเคยชินที่ เก๋ สาววัยกลางคนต้องพานพบซ้ำแล้วซ้ำอีกวันละหลายๆ รอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หัวใจ หญิงสาวแตกสลายไปนานแล้ว ตั้งแต่ตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจขายเรือนร่างเมื่อหลายปีก่อน ทุกวันนี้เธอพร้อมมีเซ็กส์กับใครก็ได้ ขอเพียงให้คนผู้นั้นมีเงินมาแลกกับมัน
ผม เจอ เก๋ ในค่ำคืนแสนเหงาคืนหนึ่ง ช่วงปลายฝนต้นหนาว หลังจากคร่ำเคร่งกับการหาข่าวส่งสำนักพิมพ์มาตลอดทั้งวัน ค่ำคืนนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับผมที่ต้องสรรหาบางสิ่งบางอย่างเป็น รางวัลให้กับชีวิต

ผมไม่นิยมดื่มสุราเมรัย นารีจึงเป็นสิ่งเดียวที่ทั้งร่างกายและจิตใจถวิลหา
เก๋ อาศัยเงามืดของต้นมะขามริมสนามหลวงฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อำพรางริ้วรอยความบอบช้ำของชีวิต ต่างจากเด็กสาวกลุ่มใหญ่ที่ยืนทอดน่องต่อรองราคากับหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ ถัดออกไปจากเธอประมาณ 20 เมตร เด็กกลุ่มนั้นอายุเฉลี่ยไม่น่าเกินสิบสามสิบสี่ปี จึงกล้าเผชิญแสงไฟส่องสว่างอย่างไม่สะทกสะท้าน

หาก เปรียบผู้หญิงกับดอกไม้ เก๋ คงไม่ต่างจากดอกไม้บานใกล้โรยรา กลีบใบบอบช้ำ ปรากฏริ้วรอยด่างดำรอวันแห้งติดต้น ส่วนเด็กสาวกลุ่มนั้นดุจดังดอกตูม กลีบใบค่อยๆแย้มบาน แทนที่ดอกเก่าๆ ที่ร่วงโรยไปตามกาลเวลา กลิ่นหอมหวานของเกษรดอก สะกดให้บรรดาผีเสื้อและแมลงหลากสีโผบินมาเกี่ยวเกาะ ลิ้มลองรสชาติน้ำหวานที่กลั่นออกมาใหม่ๆ

ผู้ชาย ก็คงไม่ต่างจากหมู่ภมรเหล่านั้น แทบทุกคนล้วนต้องการเสพสมกับเด็กสาวแรกรุ่น กลิ่นกายและทุกสัดส่วนของเรือนร่างยังอวบอัดรัดตึง ไม่หย่อนยานเหลวแหลกอย่างสาวใหญ่สาวแก่ โสเภณีรุ่นเยาว์จึงหาแขกได้ไม่ยาก

ส่วน เก๋ แม้จะจัดจ้านเชิงกาม แต่ด้วยวัยที่ร่วงโรย คืนหนึ่งมีชายหน้ามืดเรียกใช้บริการสักสองสามคนก็ถือว่าดีถมถืดแล้ว ทุกค่ำคืนเธอจึงต้องอาศัยเงามืดของต้นไม้เป็นทำเลหลอกล่อชายตาถั่วหอบหิ้ว เข้าโรงแรม

เก๋ ผอมบอบบางเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก เสื้อผ้าที่สวมใสหลวมโครก หน้าตาซีดเซียว ผิวแห้งผาก ไร้ชีวิตชีวา ราวกับคนอมโรค เธอขยับเสื้อกันหนาวให้กระชับตัวขึ้น ปกป้องร่างกายจากความหนาวเหน็บ ขณะที่ลมหนาวพัดปะทะเรือนร่าง

เที่ยวมั้ยพี่ ไปโรงแรมใกล้ๆนี้เองเท่าไหร่ล่ะห้าร้อยพี่
ผมพูดอะไรผิดไปหรือเปล่า

ราคา มาตรฐานผีมะขามหรือ ผมถามทีเล่นทีจริง พร้อมกับหัวเราะอย่างคนอารมณ์ดี แต่เสียงหัวเราะนั้นค่อยๆ หายเข้าไปในลำคอ หลังจากสายตาของผมมองเห็นแววตาอันเศร้าสร้อยของคู่สนทนาที่ยืนอยู่ตรงหน้า

เปล่าหรอกค่ะ มันเป็นอย่างที่คุณว่าจริงๆ เธอตอบด้วยน้ำเสียงเหือดแห้ง ทำเอาหัวใจผมหวิวๆ และรู้สึกผิดอย่างบอกไม่ถูก

แถวเสาชิงช้าล่ะกันชั่วคราวร้อยบาท ตกลงนะ เก๋ พูดจบก็เปิดประตูรถพร้อมกับก้าวขึ้นมานั่งคู่กับผมทันที
ไปที่ไหนหรือ

ผมจอดรถไว้ข้างโรงแรมเพราะทางเข้าแคบมากไม่สะดวกที่จะขับเข้าไป

พี่เตรียมถุงยางมาหรือเปล่า เก๋ ถามผม หลังจากเข้าไปในห้องพักของโรงแรมเรียบร้อยแล้ว

สั่งให้ด้วยซิ
ผมขับรถไปตามเส้นทางที่เธอบอก กระทั่งถึงซอยแคบๆ ใกล้กับโรงเรียนพาณิชยการพระนคร ก็ถึงโรงแรมเล็กๆ ที่หลบอยู่ในซอกมุม

น้อง ถุงยางสองอัน น้ำเปล่าขวด เธอ ตะโกนสั่งพนักงานโรงแรม ส่วนผมเข้าไปในห้องน้ำชำระล้างคราบไคลสิ่งสกปรกที่หมักหมมมาทั้งวัน กลับออกมาอีกที เก๋ นั่งรออยู่ที่เตียงแล้ว

เธอ ใช้ผ้าขนหนูพันกายแทนเสื้อผ้าที่ถูกถอดพาดไว้บนเก้าอี้ข้างเตียง แสงไฟในห้องถูกปรับหรี่ลงจนแทบมองไม่เห็น

น่ะ พี่ไม่ชอบ มันมองอะไรไม่เห็น เสียตังค์ทั้งทีก็อยากเห็นสิ่งแปลกใหม่บ้าง ผมให้เหตุผล พร้อมกับเดินตรงไปที่หัวเตียงแล้วเปิดไฟจนสว่างโร่ โดยไม่สนเสียงทัดทานจากเธอ
พี่ไม่ชอบความมืด ปรับแสงให้สว่างหน่อยนะอย่าเลยพี่ อย่างนี้โรแมนติกดี เธอกระวีกระวาด ห้ามผมอย่างผิดสังเกตุ

เฮ้ย เก๋ ร้องเสียงหลง และหันหลังให้ผมทันที
ตุ่ม เม็ดเล็กๆ กระจุกใหญ่ เป็นรอยด่างดำปรากฎอยู่ที่ต้นแขน ฟ้องชัดว่าเธอมีปัญหา ประสบการณ์การทำข่าวที่ผ่านมา เพียงพอทำให้ผมเดาได้ว่า เธอ น่าจะป่วยด้วยโรคเอดส์ มฤตูยูร้ายที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกไปนับแสนนับล้านคน
แม้เธอจะมีผ้าขนหนูพันกาย แต่ผ้าผืนนั้นไม่อาจปกปิดร่องรอยบนเรือนร่างของเธอได้ทั้งหมด

นานยัง ป่วย หรือ ผมเปิดฉากสนทนาด้วยน้ำเสียงจริงจัง พร้อมกับขยับไปนั่งใกล้เธออย่างคนเข้าอกเข้าใจ เธอพยักหน้ารับแทนคำตอบ ก่อนจะมีเสียงกระซิกออกมาจากลำคอ พร้อมกับน้ำใสๆไหลลงมาอาบทั้งสองแก้ม

แล้วทำไมไม่พักผ่อนล่ะ
หลาย ปีแล้วค่ะ ตอนนี้ทานยาต้านอยู่ไม่ได้พี่ ไม่มีเงินซื้อยา เธอว่าพร้อมกับใช้มือปาดน้ำตาทิ้ง ส่วนผมหูอื้ออึงไปหมดรู้สึกสงสารเธอจับใจ แต่ทำอะไรไม่ได้มากนอกจากนั่งฟังเธอปรับทุกข์อย่างคนเข้าใจชีวิต

ค่า รักษาตัวแพง เดือนเกือบหมื่น เฉพาะยาต้านก็สองสามพันแล้ว ไหนค่ายาตามอาการอีก ค่าตรวจเช็กร่างกาย ค่าตรวจเลือด อีกจีปาถะ คนอย่างหนูหาจากไหนได้นอกจากขายตัว

ใคร จะช่วยเราได้ตลอดล่ะพี่ เราต้องช่วยตัวเองก่อน หนูไม่ไว้ใจใครหรอก หนูกลัวว่าเขาจะรังเกียจ กลัวจะอยู่ในสังคมไม่ได้ หนูรู้อีกไม่นานก็ตาย แต่ระหว่างที่หนูไม่ตายหนูจะอยู่อย่างไร น้ำเสียงหญิงสาวหายเข้าไปในลำคอเป็นห้วงๆ แววตาเศร้าสร้อยและแดงก่ำ ผมพยายามไม่สบตาคู่นั้น เพราะมันบาดลึกเข้าไปในขั้วของหัวใจ
แล้วทำไมไม่ขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิโรคเอดส์ต่างๆล่ะ ผมบอกเธอตามที่เคยได้รับข้อมูลมา

ติดมาจากใครล่ะ ผมถามต่อเพราะไม่รู้จะหาอะไรมาทำลายความอึดอัดที่กำลังเกิดขึ้นในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆที่มีกระจกเงาติดรอบด้านห้องนี้

หนู ไม่รู้หรอกว่าติดมาจากแฟนหรือลูกค้า เพราะแฟนเขาเป็นนักเที่ยว เขาให้หนูขายตัวแล้วนำเงินไปให้เขา โดยเริ่มแรกที่สวนลุม เขาขับจักรยานยนต์มารับมาส่งหนูทุกคืน หนูนอนกับแขกคืนนึงเกือบ 10 คน ได้เงินเดือนละเกือบแสนเขาก็เอาไปหมด พอเขาซื้อรถยนต์ได้ เขาก็ไปมีผู้หญิงคนใหม่ หนูทนไม่ไหวจึงหันหลังเดินออกมา เธอสาธยายเรื่องราวชีวิตด้วยน้ำเสียงเนิบนาบ บางช่วงขาดหายไปในลำคอ ราวกับพยายามกลืนร่องรอยแห่งความบอบช้ำให้หายเข้าไปในช่องท้อง โดยหวังให้กระเพาะย่อยสลายความทุกข์ให้หมดไปเสียที

เก๋ ขออนุญาตผมสวมใส่เสื้อผ้า หลังจากผมไม่มีทีท่าจะหาความสำราญจากร่างกายเธอเหมือนลูกค้ารายอื่นๆ

ไม่ เป็นไรหรอกนะ ชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันต่อไปคนเราก็แค่นี้แหละ อย่าท้อ อีกไม่นานคงมียารักษาให้หายขาดได้ ผมพูดพร้อมกับแตะบ่าเธอเบาๆ เพื่อให้กำลังใจ
ผมรอจนเธอสวมใส่เสื้อผ้าเสร็จจึงคว้าข้อมือเธอมานั่งใกล้ๆ

ขอบ คุณพี่ ถ้าพี่ไม่ทำหนู ต้องขอตัวแล้วนะ จะไปหาลูกค้าต่อเดี่ยวไม่ได้ตังค์ เธอ ว่าพร้อมกับขยับตัวลุกขึ้น ผมฉุดมือเธอไว้พร้อมกับหยิบเงินในกระเป๋าส่งให้ห้าร้อยบาท

อย่าว่าอย่างโน้นอย่างนี้เลยนะ นั่งคุยกับพี่ต่อสักพักได้มั้ย พี่ยังไม่อยากกลับบ้าน ผมออกปากขอร้องเธอ

ชีวิตหนูมันไม่น่ารับรู้หรอก มันน่าสมเพช ตัวหนูยังรับมันไม่ค่อยได้เลย พี่อยากรู้ให้มันหดหู่ทำไม

เอาเถอะนะ พี่อยากรู้ เล่าให้ฟังหน่อยละกัน ผมอ้อนวอนต่อ
สาวใหญ่วัยกลางคนรับเงินไปใส่กระเป๋า ก่อนหันกลับมานั่งบนเก้าอี้ข้างฝาผนัง

เก๋ เงียบไปพักใหญ่ ท่าทางครุ่นคิดอย่างหนัก ก่อนหันมาทางผมพร้อมกับเสียงถอนหายใจเฮือกใหญ่
พี่อยากรู้อะไรว่ามา หนูเล่าได้จะเล่าแล้วกัน

ก็ ขายตัวต่อพี่ สลับกันระหว่างสวนลุมพินีกับโรงแรมสยาม ทำอยู่หลายปี จนมีรุ่นน้องเขามาขายตัวกันมากลูกค้าก็ไม่ค่อยเรียกเรา พวกผู้ชายก็อย่างนี้แหละชอบสาวๆ เด็กๆ แก่หนังยานผ่านประสบการณ์เยอะอย่างหนูหาแขกยากเป็นธรรมดา
หลังเลิกกับแฟนเราทำอะไรต่อล่ะ ผมถามทันทีที่เธอให้โอกาส

แล้วทำงัยล่ะ
หนูก็เปลี่ยนที่ขายไปเรื่อย วงเวียน22 บ้าง โรงแรมย่านยศเสบ้าง สวนมะลิบ้าง กระทั่งเจอพี่ที่สนามหลวงนี่แหละ

เจ็ด ปีแล้ว แรกก็เป็นไข้ กินยาก็ไม่หาย ต่อมาเริ่มปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว ท้องเสียโดยไม่มีสาเหตุ หลังจากนั้นก็ป่วยออดๆแอดๆ มาเรื่อยๆ ไม่หายขาดสักที จึงไปหาหมอเพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดจึงรู้ว่าเป็นเอดส์ เธอ บอกด้วยน้ำเสียงราบเรียบเหมือนกับทำใจยอมรับชะตาชีวิตที่โหดร้ายได้นานแล้ว
แล้วรู้ว่าเป็นเอดส์นานหรือยัง

ทันที ที่รู้ว่าเป็นโรคร้าย สาววัยกลางคนแทบหมดเรี้ยวแรง มันปวดร้าวในใจอย่างบอกไม่ถูก ชีวิตทั้งชีวิตด่ำดิ่งสู่เหวลึก มองไม่เห็นทางรอด

เธอ ปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยะถากรรม ด่ำดิ่งสู่โลกียภูมิ เหล้า ยา บุหรี่ และสิ่งมึนเมาทุกชนิด กลายเป็นเพื่อนปลอบใจทุกค่ำคืน และบ่อยครั้งที่หญิงสาวเมามายไม่ได้สตินอนก่ายกอดขวดเหล้าแทนหมอนข้างที่เคย อิงแอบแนบชิดเรือนกาย

ขณะ นั้นผมทำได้แค่เพียง หยิบกระดาษทิชชูส่งให้เธอซับน้ำตา ผมรู้สึกหดหู่และสมเพชชะตาชีวิตหญิงสาวผู้นี้เป็นอย่างมาก และอดถามตัวเองไม่ได้ว่าทำไมต้องมาทนรับฟังนิยายชีวิตน้ำเน่าเรื่องนี้ด้วย
ตอน เมาหนูคุยกับมัจจุราชสนุกดี เก๋ หันมามองหน้าผมพร้อมรอยยิ้มบางๆ แต่แล้วมันก็เหือดหายไปหญิงสาวซบหน้าลงกับฝ่ามือ พร้อมกับเสียงกระซิกในลำคอ ไม่กี่อึดใจต่อมาน้ำตาก็พรั่งพรูออกมาราวกับทำนบแตก

หนู ปล่อยตัวปล่อยใจอยู่ 4 ปีเต็มๆ เวลาหมดไปกับการกินเหล้าและนอนกับผู้ชาย เหมือนอีลำยองละครโทรทัศน์ที่เคยออกอากาศทางช่องเจ็ดไม่มีผิด ระยะหลังร่างกายไม่ไหวเลยไปหาหมออีกที ซีดีโฟร์เหลือร้อยเดียวหมอบอกว่าอันตรายแล้ว ต้องกินยาต้านไวรัส หลังจากนั้นเป็นต้นมาหนูก็มียาอีกกำมือเป็นเพื่อนสนิทนอกเหนือจากเหล้าและ กับแกล้ม

หญิง สาวผู้โชคร้าย หยิบถุงยาออกจากกระเป๋าสะพายสีดำที่วางไว้ตรงปลายเตียงส่งให้ผมดูถุงใหญ่ ผมรับมันมาพิจารณาดูอย่างว่าง่าย ราวกับมีบางสิ่งบางอย่างสะกดให้ผมต้องทำเช่นนั้น
เก๋ รับทิชชูที่ผมส่งให้ไปซับคราบน้ำตาออกจากสองแก้ม ส่งผลให้การสนทนาของเราทั้งคู่ยุติลงชั่วขณะโดยไม่จำเป็นต้องนัดหมายกันล่วงหน้า

สอง พันสี่ร้อยบาทต่อเดือน เฉพาะยาต้านนะ ไม่รวมค่ายารักษาตามอาการอย่าง โรคผิวหนัง ยาแก้ไข้ แก้โรคแทรกซ้อนอื่นอีกประมาณสามสี่พันบาท รวมๆแล้วเดือนนึงหนูต้องจ่ายค่าหมอเกือบหมื่นบาท หากไม่ขายตัวคงไม่มีปัญญาหาเงินได้มากขนาดนั้น

การ สนทนาของเราจบลงหลังพนักงานโรงแรมเคะประตูห้องบอกว่าเวลาหมดแล้ว หญิงสาวหันมามองหน้าผมเหมือนกับหารือว่าค่ำคืนนี้จะทำอย่างไรต่อกับชีวิตดี

นาฬิกาข้อมือบอกเวลาตีสี่กว่าแล้ว คงได้เวลาที่ผมจะต้องกลับห้องพักเสียทีเช่นกัน

ต้องทำงานต่อมั้ย ผมถามเธอ
แพงมั้ยค่ายาน่ะ ผมเอ่ยปากถามทั้งที่พอจะรู้ราคายาชนิดนี้มาบ้างแล้ว

อยากกลับห้องพักแล้วค่ะ ไปยืนก็คงไม่ได้แขก ตอนนี้เด็กๆอายุน้อยๆ เขามายืนกันมากคงไม่มีใครเรียกหนูหรอก
ก็ได้ค่ะ แปลกจังทำไมหนูคุยกับพี่แล้วสบายใจเหมือนเคยกันเจอมาก่อน
นั่นพี่ไปส่งที่พักนะ จะได้ไม่ต้องจ่ายค่ารถ

คิดมากไปหรือเปล่า คงแค่พี่รับฟังเรื่องทุกข์ใจของเราได้ต่างหาก

ห้อง แบ่งให้เช่าบนตึกแถวซอมซ่อจะพังแหลไม่พังแหลย่านแม้นศรี เป็นที่ซุกหัวนอนของสาววัยกลางคนผู้นี้ เธอพักอยู่ที่นี่ตามลำพังจึงสะดวกที่จะเชื้อเชิญให้ผมเข้าไปในรังหนูห้อง นั้น

กลิ่นอับๆโชยมาแตะจมูกตั้งแต่แรกที่เธอเปิดประตูห้อง
กลาง ห้องมีเบาะรองนอนเก่าๆวางอยู่หนึ่งใบพร้อมหมอนหนุนและหมอนข้าง ถัดไปเป็นราวตากผ้าเก่าๆวางไว้ติดผนังห้องมีเสื้อผ้าเพียงไม่กี่ตัวแขวนอยู่
คงจริงมั่งค่ะ
ไม่เป็นไรหรอก
เหม็นอับหน่อยนะพี่ ทนได้หรือเปล่า
ทำไมล่ะ
หนูไม่ค่อยได้นอนที่นี่ เช่าไว้เก็บของมากกว่า เก๋ ออกตัว
แม้ ไม่ค่อยมีเวลาพักในห้องเช่าเท่าที่ควร แต่ที่นี่ถือเป็นอณาจักรส่วนตัวของเธอ หญิงสาวสามารถทำอะไรก็ได้โดยไม่ต้องระแวงว่าใครจะเห็นร่องรอยความเจ็บป่วย ที่เกิดจากโรคเอดส์

ทุก วันหลังจากส่งลูกค้ารายสุดท้ายขึ้นสวรรค์เรียบร้อยแล้ว เก๋ จะหอบร่างโสลเสลไร้เรี่ยวแรงกลับเข้าห้องเช่า และทันทีที่หัวถึงหมอนเธอจะหลับเป็นตาย ก่อนจะตื่นขึ้นมาสู้ชีวิตต่อในเช้าวันรุ่งขึ้น

เว้น เสียแต่วันที่มีประจำเดือน และวันที่มีเม็ดออกตามร่างกายมากจนไม่สามารถปกปิดสายตาคนทั่วไปได้ ห้องเช่าแคบๆ ห้องนี้จึงเป็นที่ซุกหัวนอนของหญิงสาวตลอดวันและคืน

ร่อง รอยจากเม็ดตุ่มที่ปรากฏบนเรือนร่าง เป็นอุปสรรคสำคัญของหญิงขายบริการอย่างเธอ ระยะหลัง เก๋ เลือกทำงานเฉพาะกลางคืน และไม่ยอมให้คู่นอนเปิดไฟจนสว่างโร่ ประจานตัวเองอย่างเด็ดขาด
เช้า มาก็ออกไปทำงานที่โรงแรมจนค่ำ แล้วไปต่อที่สนามหลวงจนตีสามตีสี่ กลับมาห้องนอนได้ไม่เกินสามสี่ชั่วโมงก็ออกไปอีก เป็นอย่างนี้ทุกวัน เธอให้เหตุผล

แม้ ว่าการอำพรางเรือนร่างที่ปกคลุมไปด้วยริ้วรอยจากโรคร้ายจะยากเย็นแสนเข็ญ แต่มันก็ยังน้อยกว่าอาการข้างเคียงจากยาต้านไวรัส ทุกครั้งที่ยาตกถึงท้องและละลายเข้าสู่กระแสเลือด ดวงตาก็พร่ามัว แขนขาไร้เรี่ยวแรง จนอยากล้มตัวลงนอน
เขา ก็อยากเปิดไฟแหล่ะพี่ หนูต้องบอกเขาว่าถ้าเปิดไฟแล้วหนูไม่มีอารมณ์ส่วนใหญ่ยอม แต่ก็มีบ้างที่ไม่ยอม หากเจอแขกอย่างนี้หนูก็ขอตัวกลับเลย เธอบอกวิธีเอาตัวรอด

ตา พร่ามัวมองมองแทบไม่เห็น อยากนอนอย่างเดียว แต่ทำไม่ได้ หนูต้องทำงานไม่อย่างนั้นก็ไม่มีเงิน คนสองคนก็พอไหวแต่พอคนที่สามเหนื่อยแทบขาดใจ

หนุ่ม ใหญ่ไม่มีปัญหา เพราะส่วนใหญ่กลัวตาย ที่ไม่ยอมใส่บ้างคือพวกที่เมาไม่รู้ตัว หนูพยายามกล่อมให้เขาใส่ มีบางรายคุยไม่รู้เรื่อง ก็ปล่อยเลยตามเลย ในเมื่อไม่รักตัวเองก็ช่วยไม่ได้ หญิงสาวหันหน้ามาทางผมก่อน สนทนาต่อ

มี บางครั้งที่หนุ่มน้อยมือใหม่หัดขับ เจียดเงินค่าขนมที่ผู้ปกครองให้มาแลกซื้อประสบการณ์ชีวิต หรือที่เรียกกันว่า ขึ้นครู เด็กพวกนี้เขาไม่ชอบสวมปลอกนิรภัย ต้องปลอบต้องขู่สารพัดจึงยอมสวมใส่ บางรายดื้อไม่ยอมทำตามก็จะคว้าเจลหล่อลื่นมาถือไว้ในมือ และบอกกับพวกเขาว่าเป็นยาฆ่าเชื้อ

พี่เชื่อมั้ยมันได้ผลชะงัด รายไหนรายนั้นแจ้นใส่ถุงยางทุกราย เธอ พูดจบก็หัวเราเสียงดังพอกลบเกลื่อนรอยปวดร้าวของชีวิตได้บ้าง
ตอน ทำงานให้ลูกค้าสวมถุงยางหรือเปล่าเหมือนผีเจาะปาก ผมยิงคำถามแสลงหูหญิงสาวอย่างรุนแรง แต่ เก๋ กลับไม่สะทกสะท้านมันอีกทั้งยังหัวเราะ หึ หึ ในลำคอ ก่อนตอบคำถามผมด้วยน้ำเสียงราบเรียบ

ไม่รู้เหมือนกัน หากร่างกายไหวคงทำไปเรื่อยๆ หนูต้องการเงินเป็นค่ายา ไม่ขายตัวไม่รู้หาเงินจากไหน

เสียง รถยนต์ดังอื้ออึงลอดผ่านรอยรั้วของผนังห้องเข้ามาไม่ขาดระยะ บ่งบอกได้ว่าเช้าของวันใหม่หมุนเวียนมาอีกแล้ว ได้เวลาที่ผมต้องแยกจากสาวใหญ่ผู้นี้เสียที
แล้วจะเลิกขายตัวเมื่อไหร่ ผมถามขึ้นหลังจากเสียงหัวเราะเธอจางลง

ขอบคุณค่ะ แล้วหนูโทรหานะ โชคดีค่ะ
ก่อน ลาจากกันผมบอกให้เธอดูแลตัวเองดีๆ และไม่ลืมที่จะให้เบอร์โทรศัพท์มือถือกับเธอไว้ พร้อมกับกำชับให้หญิงสาวโทรหาได้ทันทีหากอาการป่วยรุนแรงจนไม่สามารถดูแลตัว เองได้

แม้ คนส่วนใหญ่เชื่อว่าถุงยางอนามัยสามารถป้องกันไม่ให้เชื้อร้ายถ่ายทอดจากคน หนึ่งสู่อีกคนหนึ่งได้ชะงัด แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ มันมีโอกาสฉีกขาดได้ เก๋ เองก็ไม่สบายใจกับการกระทำของเธอ แต่ทำอย่างไรได้ เธอมีความจำเป็นต้องขายเรือนร่างแลกเงินเพื่อยาเพื่อประทังชีวิตให้คงอยู่ใน โลกที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายและทารุณ
ผม หันหลังเดินออกจากห้องพักของ เก๋ เงียบๆ ในห้วงมโนสำนึกอดห่วงบรรดาลูกค้าของเธอไม่ได้ ชายหนุ่มเหล่านั้นมีใครสักกี่รายที่รู้ตัวว่ากำลังเสี่ยง กำลังเผชิญหน้ากับมัจจุราชที่แฝงตัวอยู่ในร่างหญิงคณิกานางนี้

ทุก วันนี้ เก๋ ยังเดินเข้าออกโรงแรมจิ้งหรีดในซอยสวนมะลิในตอนกลางวัน ขณะที่กลางคืนยังมีคนเห็นเธออาศัยเงามืดของต้นมะขามริมสนามหลวง รอแขกหอบหิ้วไปร่วมหลับนอน
ที่มา http://www.oknation.net/blog/mumpaknakkean

Leave a Reply