สาวปวชเสียตัวมากกว่าม.ปลาย

สาวปวชเสียตัวมากกว่าม.ปลาย
แฉเซ็กซ์วัยรุ่นหญิง
ระบุสาวปวช.มีเพศสัมพันธ์มากกว่านักเรียนหญิงม.ปลาย เผย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตร์ศึกษา จุฬาฯ จัดเสวนา
ระบุวิจัยพบมีอัตราสูงถึงร้อยละ 64 มากกว่าในระดับม.ปลายเกือบเท่าตัว
โดยปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นเกิดจากการชักจูงของ
เพื่อนสนิทในกลุ่มเดียวกันที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว
แต่หากวัยรุ่นมีความรู้เรื่องเพศมากกลับมีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์ลดลง

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตร์ศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการเสวนาภาษาเพศ
ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งมีการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง
“ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการละเว้นเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิง” โดย
น.ส.ระวีวรรณ ดนัยดุษฎีกุล
นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตร์ศึกษา ระบุว่า
จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการละเว้นเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิงตอนปลาย
ในกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นวัยรุ่นหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปวช.
จำนวน 377 คน

พบว่าวัยรุ่นหญิงที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช.
มีอัตราการมีเพศสัมพันธ์สูงกว่าวัยรุ่นหญิงที่ศึกษาในระบบการศึกษาภาคบังคับหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยวัยรุ่นหญิงในระดับปวช. ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วมีอัตราสูงถึงร้อยละ 64
ขณะที่วัยรุ่นหญิงในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วมีอัตราการมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 36

น.ส.วีรวรรณ กล่าวว่า จากการวิจัยพบว่า
ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นหญิงตอนปลายเกิดจาก
การชักจูงของเพื่อนสนิทในกลุ่มเดียวกันที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วเป็นตัวกระตุ้นให้มีโอกาสมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
ส่วนปัจจัยของความรู้เรื่องเพศ
พบว่าหากวัยรุ่นมีความรู้เรื่องเพศมากกลับมีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์ลดลง
ซึ่งเกิดจากการตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเพศหญิงเมื่อมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรที่มีมากกว่าเพศชาย
ซึ่งตรงข้ามกับเพศชายที่ยิ่งมีความรู้เรื่องเพศมากขึ้นก็ยิ่งมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น

นอกจากนี้ ผลวิจัยยังระบุถึง ปัจจัยของเจตคติก่อนการแต่งงาน
ในวัยรุ่นกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วว่า
มีเจตคติทางบวกเชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานไม่ใช่เรื่องเลวร้าย
เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ไม่ใช่เรื่องเสียหาย
ส่วนปัจจัยของสัมพันธภาพในครอบครัว
พบว่าหากสัมพันธภาพในครอบครัวดีการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะมีมากขึ้น
วัยรุ่นหญิงจะรักนวลสงวนตัวมากขึ้น
ส่วนในเพศชายพบว่าการมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดีจะทำให้วัยรุ่นชายให้เกียรติผู้หญิงมากขึ้น

นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตร์ศึกษา กล่าวอีกว่า
จากการวิจัยในต่างประเทศพบว่า
วัยรุ่นที่อยู่รวมกลุ่มกันและมีกิจกรรมในช่วงกลางคืน
มีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์สูงและการมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุยังน้อย
ยังทำให้มีโอกาสติดยาเสพติดสูงขึ้นด้วย
ที่สำคัญการศึกษาถึงปัจจัยทั้งสี่ข้อ
ที่มีส่วนกระตุ้นการมีเพศสัมพันธ์นั้น
ไม่จำเป็นที่จะต้องมีครบทุกปัจจัย
จึงจะทำให้มีการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์
หากแต่มีเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็มีโอกาสที่วัยรุ่นหญิงจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้แล้ว

น.ส.วีรวรรณ ยังได้เสนอแนะว่า
ในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิง
ครอบครัวมีส่วนสำคัญที่สุด โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการคบเพื่อน
สร้างความไว้ใจและเป็นที่ปรึกษา
สร้างเจตคติที่ดีให้ตระหนักต่อพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้อง
สร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวเพื่อชะลอการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
และผู้เกี่ยวข้องเช่น ครู
ควรให้ความรู้เรื่องเพศที่ถูกต้องให้ตระหนักถึงความเสี่ยงและการป้องกันด้วย

ความคิดเห็นที่ 1:: โดยคุณ คนเก็บขยะ , วันที่ 5 ก.ค. 2550 เวลา 10:52 น.
เด็กจะดีไม่อยู่ที่ว่ามีสมองหรือจิตใจ

ความคิดเห็นที่ 0:: โดยคุณ คนท้อง , วันที่ 5 มิ.ย. 2550 เวลา 12:01 น.
เราก็ท้อง แล้วก็ถูกทิ้ง มีกันเยอะ แต่เราจะสู้ต่อไป มีลูกเป็นแรงใจ
ที่สำคัญคือต้องดูแลลูก เราไม่ได้ร่าน อยู่ๆก็ท้องน่ะ
รักเค้าผัวมากดีทุกอย่าง แต่เค้าชั่วทิ้งเราให้ทำให้ลูกกำพร้าพ่อ
แต่คนเห็นแก่ตัวไปก็ได้ก็ดี ค่าเสียหายบอกจะให้ก็ไม่ให้กลุ่มมาก
แต่เราต้องเข็มแข็ง เพื่อลูก นอกจากนี้จะไปว่า
ไปซ้ำเติมคนอื่นมันก็ไม่ดี
ที่มันเป็นแบบนี้เพราะพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาได้คุยหรือไม่เค้าใจกัน
บ้างก็คิดว่าไม่มีใครรัก
ไม่มีใครเข้าใจใฝ่หารักเพราะคิดว่าจะเค้าจะเข้าใจ ไม่ก็บางคนก็บ้าๆ
ทำเพื่อประชด บางคนรักผู้ชายมากก็ยอมทุกอย่าง เราเป็นแบบนั้น
แต่เราไม่เคยเสียใจที่มีลูก
เพราะทำให้เรารู้ว่าพ่อแม่รักเรามากดังที่เรารักลูกของตัวเอง

Leave a Reply