เศรษฐกิจไทยจะมั่นคง

ประเทศกำลังพัฒนา มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบ
จากปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ
มากกว่าประเทศที่ร่ำรวย
เพราะ ประเทศกำลังพัฒนาไม่มีเงิน ไม่มีวัตถุ
และไม่มีทรัพยากรทางปัญญาเช่นประเทศพัฒนาแล้ว
อ่านบทความนี้ต่อ คลิ๊ก